• Baby Beep צפייה מהירה
    • Baby Beep צפייה מהירה
    • Baby Beep

    • 499
    • כאשר מערכת BabyBeep מזהה שמכשיר הטלפון הנייד שלכם מתרחק מהרכב, תופיע על צג מכשיר הסלולר של הנהג התראה מתאימה בליווי צפצוף עד לחזרת המכשיר הנייד חזרה לרכב. במידה והנהג לא חזר לרכב תוך שתי דקות או לא ביטל את ההתראה במכשירו, יישלחו מסרונים לאנשי הקשר שהוגדרו מראש באפליקציה, בצירוף קישור למיקום האחרון בו ממוקם הרכב.
    • בחר אפשרויות